เทศบาลตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
หน้าแรก · บทความ · ดาวน์โหลด · กระดานข่าว · ร้องทุกข์ - ร้องเรียน · ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC23/02/2017 02:37:08
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลองค์กร
 สภาพทั่วไป
 ด้านเศรษฐกิจ
 ด้านสังคม
 ด้านสาธารณสุข
 บรรเทาสาธารณภัย
 ด้านสิ่งแวดล้อม
 ด้านการเงินการคลัง
 แผนพัฒนา 3 ปี
บุคลากร
 ทำเนียบผู้บริหาร
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองช่างเทศบาล
 กองคลังเทศบาล
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุข
 ประชาสัมพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
 ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน
 กรรมการชุมชน หมู่ 1
 กรรมการชุมชน หมู่ 2
 กรรมการชุมชน หมู่ 3
 กรรมการชุมชน หมู่ 4
 กรรมการชุมชน หมู่ 5
 กรรมการชุมชน หมู่ 6
 กรรมการชุมชน หมู่ 7
 กรรมการชุมชน หมู่ 8
 กรรมการชุมชน หมู่ 9
 กรรมการชุมชน หมู่ 10
 กรรมการชุมชน หมู่ 11
โครงการเด่นของเทศบาล
 สถาบันการเงิน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 โรงปุ๋ย
 โรงน้ำดื่ม
ข่าว - ประกาศย้อนหลัง
ผู้ใช้งานตอนนี้
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกออนไลน์

จำนวนสมาชิก: 5
ยังไม่ยืนยัน: 3
สมาชิกคนล่าสุด: hpp
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community – AEC)
ความเป็นมาของ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community


บรูไน ดารุสซาลาม

เมียนมาร์

อินโดนีเซีย

กัมพูชา

ลาวมาเลเซีย

ฟิลิปปินส์

สิงคโปร์

เวียดนาม
 
เทศบัญญัติตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาปาก
เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ 2560
งบกลาง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กิจการประปา
กิจการโรงน้ำดื่ม
ข่าว - ประกาศ - ประชาสัมพันธ์เทศบาลหนองปลาปาก
ปศุสัตว์อำเภอศรีเชียงใหม่ เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

          สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย เร่งฉีดวัคซีน ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคคอบวม ให้กับโคและกระบือ ในเขตตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
          รายละเอียดและที่มา : http://nwnt.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail
โครงการป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำ ปี 2559
          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองปลาปาก ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลหนองปลาปาก ได้จัดทำโครงการ โครงการป้องกัน อุบัติเหตุจากการจมน้ำ ประจำปี 59 โดยมี นายฉลอง คำแสง นายกเทศบาลตำบลหนองปลาปาก เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อลดปัญหาการจมน้ำเสียชีวิต....

admin เมื่อ กรกฎาคม 11 2016 20:17:35 อ่านต่อ · 143 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
โครงการมหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ และประเพณีสงกรานต์ ปี 2559
          การอบรมโครงการมหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ และประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2559 ณ เทศบาลตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

admin เมื่อ พฤษภาคม 25 2016 22:21:46 อ่านต่อ · 166 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
ประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2559
          ประชาคมหมู่บ้านประจำปี 2559ระหว่างวันที่ 14-29 มีนาคม 2559 แผนระยะยาว 3 ปี (2559-2561) โดย นาย ฉลอง คำแสง นายกเทศบาลตำบลหนองปลาปาก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและประชาชนทั้ง 11 ชุมชน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

admin เมื่อ พฤษภาคม 25 2016 22:18:46 อ่านต่อ · 166 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
โครงการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดในสุนัขและแมวประจำ ปี 59
          วันที่28มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลหนองปลาปาก ได้จัดทำ โครงการออกฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิด ในสุนัขและแมวประจำ ปี 59 โดยมี นายฉลอง คำแสง นายกเทศบาล ตำบลหนองปลาปาก เป็นประธาน เปิดโครงการ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปจาก ตำบลหนองปลาปาก

admin เมื่อ พฤษภาคม 25 2016 22:03:52 อ่านต่อ · 157 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด (กีฬาสันนิบาต)
          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลตำบลหนองปลาปาก เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เทศบาลสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิก หันมาเล่นกีฬาแล้วใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดประโยชน์ใส่ใจสุขภาพอนามัย ที่แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด ตลอดทั้งเสริมสร้างความสามัคคี มีระเบียบวินัย สร้างความปรองดองสมานฉันแก่องค์กร และเป็นการพัฒนาสุขภาพ และเชื่อมความสัมพันธไมตรี ของบุคลากรภายในหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติงาน ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิกเห็นซึ่งกันและกัน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ กับหน่วยงานราชการและองค์กรเครือข่าย และที่สำคัญเพื่อร่วมกันพัฒนา ท้องถิ่นของจังหวัดหนองคาย

admin เมื่อ มีนาคม 05 2016 12:41:20 อ่านต่อ · 233 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
โครงการกีฬาปฐมวัยสายสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2559
          วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนอนุบาลหนองปลาปาก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง สังกัดเทศบาลตำบลหนองปลาปาก จัดโครงการกีฬา ปฐมวัยสายสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลหนองปลาปาก มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรักการออกกำลังกาย มีความมั่นใจกล้าแสดงออก มีสุนทรีภาพทางด้านกีฬา สามารถเล่นและทำกิจกรรม ร่วมกับผู้อื่นได้ และเป็นการพัฒนาเด็กนักเรียนในด้านการเตรียมความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้ความรู้เพิ่มทักษะปลูกฝัง การมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัยความสามัคคี อดทน การปฏิบัติตามกติกาข้อตกลง ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อระหว่างเด็ก ครู และผู้ปกครอง สามารถทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน

admin เมื่อ มีนาคม 05 2016 12:36:09 อ่านต่อ · 257 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
โครงการแข่งขันกีฬา นาคราชเกมส์
          วันที่ 29-30 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลหนองปลาปาก เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา นาคราชเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาองค์การบริหาร ส่วนตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เป็นการพัฒนาสุขภาพ และเชื่อมความสัมพันธไมตรี ของบุคลากรภายในหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตลอดจนได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และที่สำคัญเพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ตามนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนายุทธศาสตร์ ของจังหวัดหนองคาย การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ กับหน่วยงานราชการและองค์กรเครือข่าย ตลอดทั้งเสริมสร้างความสามัคคี มีระเบียบวินัย สร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่องค์กร

admin เมื่อ มีนาคม 05 2016 12:28:19 อ่านต่อ · 233 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
          เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 นายฉลอง คำแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาปาก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙” ขึ้นภายใต้คำขวัญ เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต เพื่อให้เด็กได้เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ มีกิจกรรม ร่วมกันทั้งนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่และเด็กทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ เล่นเกม และตอบคำถาม มีรางวัลมอบให้กับเด็กๆทุกคนที่กล้าแสดงออก

admin เมื่อ มกราคม 28 2016 11:12:51 อ่านต่อ · 259 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
โครงการอำเภอยิ้ม ปี 2558
          เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 นายอำเภอศรีเชียงใหม่ นายไพทูรย์ จิตต์สุทธิผล พร้อมด้วย นายฉลอง คำแสง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาปาก ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ออกบริการประชาชน ตามโครงการอำเภอยิ้ม ณ บ้านดงบัง หมู่ที่ 8 ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่

admin เมื่อ ธันวาคม 30 2015 15:00:09 อ่านต่อ · 281 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
กีฬาสี่วัยต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558
         กิจกรรม งานกีฬาสี่วัยต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จัดโดย เทศบาลตำบลหนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

admin เมื่อ ธันวาคม 30 2015 14:51:28 อ่านต่อ · 283 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2558
          คณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาปาก นำโดย นายฉลอง คำแสง นายกเทศมนตรี ตำบลหนองปลาปาก เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช นำ คณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ พนักงานเทศบาล ตำบลหนองปลาปาก ลงนามถวายพระพร ทำบุญตักบาตร และจุดเทียนชัยถวายพระพร เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

admin เมื่อ ธันวาคม 30 2015 14:44:33 อ่านต่อ · 302 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
หน้า 1 จาก 4 1 2 3 4 >
นายกเทศมนตรี

นายฉลอง คำแสง
นายกเทศมนตรี
เทศบาลหนองปลาปาก
ทันข่าวทันเหตุการณ์
 ไทยรัฐ
 เดลินิวส์
 แนวหน้า
 คมชัดลึก
 เครือมติชน
 ข่าวสด
 สยามรัฐ
 ผู้จัดการ
 ไทยโพสต์
 บางกอกโพสต์
 The Nation
 สยามกีฬา
 ช่อง 3
 ช่อง 5
 ช่อง 7
 ช่อง 9 อสมท
 ช่องไทยพีบีเอส
 สทท. 11
 พยากรณ์อากาศ
 สนุกดอทคอม
 พันทิปดอทคอม
 ที่นี่ดอทคอม

ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก
สมัครที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
ฝากข้อความ
คุณต้องล็อกอินก่อน

nica
04/06/2015 11:49
สอบถามเรื่องการครอบครองที
่ดินที่ยังไม่เป็น นส.3 ค่ะ ไม่ทราบต้องทำอยากรัยค่ะ


www.tessabalnongplapak.net
เทศบาลตำหนองปลาปาก
บ้านโนนสวรรค์ ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 042-014079