เทศบาลตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
หน้าแรก · บทความ · ดาวน์โหลด · กระดานข่าว · ร้องทุกข์ - ร้องเรียน · ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC29/11/2015 12:07:16
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลองค์กร
 สภาพทั่วไป
 ด้านเศรษฐกิจ
 ด้านสังคม
 ด้านสาธารณสุข
 บรรเทาสาธารณภัย
 ด้านสิ่งแวดล้อม
 ด้านการเงินการคลัง
 แผนพัฒนา 3 ปี
บุคลากร
 ทำเนียบผู้บริหาร
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองช่างเทศบาล
 กองคลังเทศบาล
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุข
 ประชาสัมพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
 ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน
 กรรมการชุมชน หมู่ 1
 กรรมการชุมชน หมู่ 2
 กรรมการชุมชน หมู่ 3
 กรรมการชุมชน หมู่ 4
 กรรมการชุมชน หมู่ 5
 กรรมการชุมชน หมู่ 6
 กรรมการชุมชน หมู่ 7
 กรรมการชุมชน หมู่ 8
 กรรมการชุมชน หมู่ 9
 กรรมการชุมชน หมู่ 10
 กรรมการชุมชน หมู่ 11
โครงการเด่นของเทศบาล
 สถาบันการเงิน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 โรงปุ๋ย
 โรงน้ำดื่ม
ข่าว - ประกาศย้อนหลัง
ผู้ใช้งานตอนนี้
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกออนไลน์

จำนวนสมาชิก: 5
ยังไม่ยืนยัน: 0
สมาชิกคนล่าสุด: hpp
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community – AEC)
ความเป็นมาของ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community


บรูไน ดารุสซาลาม

เมียนมาร์

อินโดนีเซีย

กัมพูชา

ลาวมาเลเซีย

ฟิลิปปินส์

สิงคโปร์

เวียดนาม
 
เทศบัญญัติตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาปาก
เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ 2559
งบกลาง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ส่วนที่ 4 งบรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปาตำบล ประจำปีงบประมาณ 2559
ข่าว - ประกาศ - ประชาสัมพันธ์เทศบาลหนองปลาปาก
โครงการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก
           โครงการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2558

admin เมื่อ กรกฎาคม 08 2015 18:51:50 อ่านต่อ · 168 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักภาพ
          โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฎิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพเกษตกร ในเขตตำบลหนองปลาปาก ประจำปีงบประมาน 2558 วัน 15-19 มีนาคม 2558 จัดโดย เทศบาลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

admin เมื่อ มีนาคม 26 2015 20:25:46 อ่านต่อ · 245 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
โครงการจัดขบวนแห่ร่วมกิจกรรมงานวันมะเขือเทศประจำปี 2558
          เทศบาลตำบลหนองปลาปาก ร่วมกิจกรรมโครงการ “จัดขบวนแห่ร่วมกิจกรรมงานวันมะเขือเทศประจำปี ๒๕๕๘” ในวันพฤหัสบดี ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่ ซึ่งเป็นงานเทศกาลประจำปีของอำเภอศรีเชียงใหม่ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว้ เป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ช่วยกันฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจของอำเภอศรีเชียงใหม่ให้ดีขึ้น เทศบาลตำบลหนองปลาปาก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ขบวนแห่งานวันมะเขือเทศ

admin เมื่อ กุมภาพันธ์ 11 2015 06:13:41 อ่านต่อ · 304 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
โครงการร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานาคาราชเกมส์ ครั้งที่ 5
          เทศบาลตำบลหนองปลาปาก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานาคาราชเกมส์” ครั้งที่ ๕ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ซึ่งเทศบาลตำบลหนองปลาปาก ร่วมกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต ๔ อำเภอได้แก่ อำเภอท่าบ่อ อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ตาก ร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีของบุคลากรภายในหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

admin เมื่อ กุมภาพันธ์ 11 2015 06:06:47 อ่านต่อ · 300 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
โครงการ มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองปลาปาก
          นายฉลอง คำแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาปาก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้ตระหนักถึงความเดือนร้อนของประชาชนที่ประสบภัยหนาว จึงได้จัดโครงการ “มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองปลาปาก” ขึ้นในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ และ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ เทศบาลตำบลหนองปลาปาก โดยเทศบาลตำบลหนองปลาปากร่วมกับ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๖๘ มอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวให้กับประชาชนทั้ง ๑๑ ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาปาก

admin เมื่อ กุมภาพันธ์ 11 2015 05:59:37 อ่านต่อ · 290 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
โครงการ กีฬาสี่วัยต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558
          นายปราการ อินทร์รอด ส.อบจ เขต 3 อำเภอท่าบ่อ และ นายเสถียร มีบุญ ส.อบจ เขต 2 อำเภอศรีเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน โครงการ “กีฬาสี่วัยต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘” ในวันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน และประชาชน มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา

admin เมื่อ กุมภาพันธ์ 11 2015 05:52:07 อ่านต่อ · 305 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
          เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 นายฉลอง คำแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาปาก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘” เพื่อให้เด็กได้เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ มีกิจกรรม ร่วมกันทั้งนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่และเด็กทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชนได้แสดงออก เป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ความสนุกสนาน และส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กได้มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้

admin เมื่อ กุมภาพันธ์ 11 2015 05:45:17 อ่านต่อ · 300 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
โครงการ การแข่งขันกีฬา-กีฑา นักเรียนหนองปลาปากเกมส์ ประจำปี 2557
          เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลหนองปลาปาก สังกัดเทศบาลตำบลหนองปลาปาก เข้าร่วม โครงการ “การแข่งขันกีฬา-กีฑา นักเรียนหนองปลาปากเกมส์ ประจำปี2557” ณ สนามโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะและมีพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

admin เมื่อ กุมภาพันธ์ 11 2015 05:37:20 อ่านต่อ · 294 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
โครงการโรงพยาบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2558
          เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัด หนองคายและ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย ได้จัดโครงการ โรงพยาบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2558 ขึ้น ณ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยมีนายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในพิธี มีนายฉลอง คำแสง นายกเทศมนตรี ตำบลหนองปลาปาก เป็นคนกล่าวรายงาน มีนายไพฑูรย์ จิตต์สุทธิผล นายอำเภอศรีเชียงใหม่ พร้อมคณะ และนายชาญชัย ชัยสว่าง สาธารณสุขอำเภอศรีเชียงใหม่ พร้อมคณะ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยในงานมีการจัดกิจกรรม บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย ชมนิทรรศการในงาน การมอบรางวัลให้หญิงตั้งครรภ์ที่ ฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ โดยท่านประธานในพิธี ชมการแสดงต่างๆของโรงเรียนในพื้นที่ และในครั้งนี้ประชาชนได้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

admin เมื่อ มกราคม 22 2015 20:01:52 อ่านต่อ · 341 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
ศูนย์อำนวยการเอาชนะยาเสพติดตำบล(ศพสต)
             เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เทศบาลตำบลหนองปลาปากโดยนายกเทศมนตรี นายฉลอง คำแสง ร่วมกับ สปสช.เทศบาลตำบลหนองปลาปาก ได้ร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการ To Be Number One โดยมีนายอำเภอศรีเชียงใหม่ นายไพฑูรย์ จิตต์สุทธิผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ในตำบลหนองปลาปาก หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในตำบลหนองปลาปาก มาร่วมลงนาม เพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ซึ่งได้จัดตั้งเป็นศูนย์ อำนวยการ เอาชนะยาเสพติดตำบล(ศพสต)เป็นแห่งแรกในจังหวัดหนองคาย

admin เมื่อ กันยายน 12 2014 20:26:52 · ปริ้นท์
เดินรณรงค์กำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก ปี2557
          เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลหนองปลาปาก ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาปาก คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง โรงเรียนบ้านขุมคำ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ โรงเรียนบ้านดงบัง และโรงเรียนบ้านเสียว ได้ร่วมกันเดินรณรงค์กำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก โดยมีนายฉลอง คำแสง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาปาก เป็นประธานในพิธี โโยมีนางเพชรสมร ไพรพยอม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนายทหารจาก ศศป.1 กอ.รมน จากจังหวัดอุดรธานี และขอนแก่นมาร่วมเดินรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย

admin เมื่อ กรกฎาคม 08 2014 05:14:35 อ่านต่อ · 576 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
หน้า 1 จาก 3 1 2 3 >
นายกเทศมนตรี

นายฉลอง คำแสง
นายกเทศมนตรี
เทศบาลหนองปลาปาก
ทันข่าวทันเหตุการณ์
 ไทยรัฐ
 เดลินิวส์
 แนวหน้า
 คมชัดลึก
 เครือมติชน
 ข่าวสด
 สยามรัฐ
 ผู้จัดการ
 ไทยโพสต์
 บางกอกโพสต์
 The Nation
 สยามกีฬา
 ช่อง 3
 ช่อง 5
 ช่อง 7
 ช่อง 9 อสมท
 ช่องไทยพีบีเอส
 สทท. 11
 พยากรณ์อากาศ
 สนุกดอทคอม
 พันทิปดอทคอม
 ที่นี่ดอทคอม

ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก
สมัครที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
ฝากข้อความ
คุณต้องล็อกอินก่อน

nica
04/06/2015 11:49
สอบถามเรื่องการครอบครองที
่ดินที่ยังไม่เป็น นส.3 ค่ะ ไม่ทราบต้องทำอยากรัยค่ะ


www.tessabalnongplapak.net
เทศบาลตำหนองปลาปาก
บ้านโนนสวรรค์ ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 042-014079