เทศบาลตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
หน้าแรก · บทความ · ดาวน์โหลด · กระดานข่าว · ร้องทุกข์ - ร้องเรียน · ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC24/06/2017 19:02:07
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลองค์กร
 สภาพทั่วไป
 ด้านเศรษฐกิจ
 ด้านสังคม
 ด้านสาธารณสุข
 บรรเทาสาธารณภัย
 ด้านสิ่งแวดล้อม
 ด้านการเงินการคลัง
 แผนพัฒนา 3 ปี
บุคลากร
 ทำเนียบผู้บริหาร
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองช่างเทศบาล
 กองคลังเทศบาล
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุข
 ประชาสัมพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
 ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน
 กรรมการชุมชน หมู่ 1
 กรรมการชุมชน หมู่ 2
 กรรมการชุมชน หมู่ 3
 กรรมการชุมชน หมู่ 4
 กรรมการชุมชน หมู่ 5
 กรรมการชุมชน หมู่ 6
 กรรมการชุมชน หมู่ 7
 กรรมการชุมชน หมู่ 8
 กรรมการชุมชน หมู่ 9
 กรรมการชุมชน หมู่ 10
 กรรมการชุมชน หมู่ 11
โครงการเด่นของเทศบาล
 สถาบันการเงิน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 โรงปุ๋ย
 โรงน้ำดื่ม
ข่าว - ประกาศย้อนหลัง
ผู้ใช้งานตอนนี้
บุคคลทั่วไป: 3
ไม่มีสมาชิกออนไลน์

จำนวนสมาชิก: 5
ยังไม่ยืนยัน: 4
สมาชิกคนล่าสุด: hpp
โครงการ การแข่งขันกีฬา-กีฑา นักเรียนหนองปลาปากเกมส์ ประจำปี 2557
          เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลหนองปลาปาก สังกัดเทศบาลตำบลหนองปลาปาก เข้าร่วม โครงการ “การแข่งขันกีฬา-กีฑา นักเรียนหนองปลาปากเกมส์ ประจำปี2557” ณ สนามโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะและมีพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

admin เมื่อ กุมภาพันธ์ 11 2015 05:37:20 อ่านต่อ · 606 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
โครงการโรงพยาบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2558
          เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัด หนองคายและ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย ได้จัดโครงการ โรงพยาบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2558 ขึ้น ณ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยมีนายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในพิธี มีนายฉลอง คำแสง นายกเทศมนตรี ตำบลหนองปลาปาก เป็นคนกล่าวรายงาน มีนายไพฑูรย์ จิตต์สุทธิผล นายอำเภอศรีเชียงใหม่ พร้อมคณะ และนายชาญชัย ชัยสว่าง สาธารณสุขอำเภอศรีเชียงใหม่ พร้อมคณะ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยในงานมีการจัดกิจกรรม บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย ชมนิทรรศการในงาน การมอบรางวัลให้หญิงตั้งครรภ์ที่ ฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ โดยท่านประธานในพิธี ชมการแสดงต่างๆของโรงเรียนในพื้นที่ และในครั้งนี้ประชาชนได้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

admin เมื่อ มกราคม 22 2015 20:01:52 อ่านต่อ · 653 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
ศูนย์อำนวยการเอาชนะยาเสพติดตำบล(ศพสต)
             เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เทศบาลตำบลหนองปลาปากโดยนายกเทศมนตรี นายฉลอง คำแสง ร่วมกับ สปสช.เทศบาลตำบลหนองปลาปาก ได้ร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการ To Be Number One โดยมีนายอำเภอศรีเชียงใหม่ นายไพฑูรย์ จิตต์สุทธิผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ในตำบลหนองปลาปาก หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในตำบลหนองปลาปาก มาร่วมลงนาม เพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ซึ่งได้จัดตั้งเป็นศูนย์ อำนวยการ เอาชนะยาเสพติดตำบล(ศพสต)เป็นแห่งแรกในจังหวัดหนองคาย

admin เมื่อ กันยายน 12 2014 20:26:52 · ปริ้นท์
เดินรณรงค์กำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก ปี2557
          เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลหนองปลาปาก ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาปาก คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง โรงเรียนบ้านขุมคำ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ โรงเรียนบ้านดงบัง และโรงเรียนบ้านเสียว ได้ร่วมกันเดินรณรงค์กำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก โดยมีนายฉลอง คำแสง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาปาก เป็นประธานในพิธี โโยมีนางเพชรสมร ไพรพยอม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนายทหารจาก ศศป.1 กอ.รมน จากจังหวัดอุดรธานี และขอนแก่นมาร่วมเดินรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย

admin เมื่อ กรกฎาคม 08 2014 05:14:35 อ่านต่อ · 905 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
บริการจัดเก็บภาษีป้ายและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
           เจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ออกบริการ จัดเก็บภาษีป้าย และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้กับผู้ประกอบการต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ

admin เมื่อ ธันวาคม 02 2013 12:30:42 · ปริ้นท์
การติดตั้งป้ายโฆษณาและการขอใบอนุญาตโฆษณา
           เจ้าหน้าที่เทศกิจแนะนำผู้ประกอบการร้านต่างๆ เรื่อง การติดตั้งป้ายโฆษณา และแนะนำให้ดำเนินการขอใบอนุญาตโฆษณา

admin เมื่อ ธันวาคม 02 2013 12:25:14 · ปริ้นท์
เรื่องร้องเรียนจากสถานีสูบน้ำห้วยโมง
           เจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับนิติกรออกสำรวจ กรณีสถานีสูบน้ำห้วยโมงแจ้งให้ชาวบ้านที่เลี้ยงแพะบริเวณพนังกั้นน้ำของห้วยโมง (บ้านดงบัง) ลื้อถอนคอกแพะและหาพื้นที่เลี้ยงใหม่

admin เมื่อ ธันวาคม 02 2013 11:52:42 อ่านต่อ · 1094 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
โครงการเทศกิจออกตรวจชุมชน
           เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจใบอนุญาต จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตรวจการลุกล้ำที่หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลฯ และแนะนำให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย เจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมด้วย นายหวัง หาศิริ เลขานุการนายกฯ ร่วมออกตรวจร้านเกมส์ที่เปิดใหม่ เจ้าหน้าที่เทศกิจ แนะนำให้ดำเนินการขอใบอนุญาต ต่างๆ ให้ถูกต้องเรียบร้อย

admin เมื่อ ธันวาคม 02 2013 11:47:03 อ่านต่อ · 949 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงแหล่งน้ำสาธารณะ
           โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงแหล่งน้ำสาธารณะ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ เทศบาลตำบลหนองปลาปาก โดยขอรับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดหนองคาย จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ตัว เพื่อมอบพันธุ์ปลาให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะในหมู่บ้านตัวเอง ... นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาปาก นายฉลอง คำแสง ปลัดเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารเป็นผู้มอบพันธุ์ปลา

admin เมื่อ ธันวาคม 02 2013 11:34:12 · ปริ้นท์
โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย
          เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เทศบาลตำบลหนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาปาก จัดโครงการเกษตรกรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย เพื่อตรวจคัดกรองเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงหาสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ในการป้องกันอันตรายจากสารเคมีกำจัดศรัตรูพืช และสามารถให้คำแนะนำปฐมพยาบาลผู้ที่แพ้พิษสารเคมีกำจัดศรัตรูพืชได้ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนกลุ่มเกษตรในพื้นที่ตำบลหนองปลาปาก

admin เมื่อ พฤศจิกายน 21 2013 10:29:27 อ่านต่อ · 1150 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
กีฬาปฐมวัย สานสัมพันธ์ครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองปลาปาก
           กีฬาปฐมวัย สานสัมพันธ์ครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองปลาปาก วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
           เวลา ๐๗.๔๕ น. เริ่มขบวนพาเหรด บริเวณหน้าเทศบาลตำบลหนองปลาปาก มุ่งสู่สนามกีฬาศูนย์เด็กเล็กวัดศรีเทพดาราม หน้ากองอำนวย การ ปรัมพิธี
          เวลา ๐๘.๑๙ น. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลาปาก ประจำปี ๒๕๕๖ นายเสถียร มีบุญ (สจ.เมืองหนองคาย) เป็นผู้นำอ่านแถลงการณ์เปิดงาน
          เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มการแข่งขันกีฬา (การแข่งขันชักเย่อ การแข่งขันตักน้ำใส่ขวด การแข่งขันโยนบอลใส่ตะกร้า การแข่งขันเก็บลูกบอลใส่ตะกร้า การแข่งขันกินขนม การแข่งขันอุ้มบุญ การแข่งขันแต่งตัวลูกรัก )
          เวลา ๑๑.๐๐ น. มอบของรางวัลแข่งขันกีฬา
          พิธีปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลาปาก โดยนายฉลอง คำแสง (นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาปาก) กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง ในงานปิดพิธีประจำปี 2556
ภาพกิจกรรมกีฬาปฐมวัย

admin เมื่อ เมษายน 01 2013 10:14:38 · ปริ้นท์
หน้า 3 จาก 4 < 1 2 3 4 >
นายกเทศมนตรี

นายฉลอง คำแสง
นายกเทศมนตรี
เทศบาลหนองปลาปาก
ทันข่าวทันเหตุการณ์
 ไทยรัฐ
 เดลินิวส์
 แนวหน้า
 คมชัดลึก
 เครือมติชน
 ข่าวสด
 สยามรัฐ
 ผู้จัดการ
 ไทยโพสต์
 บางกอกโพสต์
 The Nation
 สยามกีฬา
 ช่อง 3
 ช่อง 5
 ช่อง 7
 ช่อง 9 อสมท
 ช่องไทยพีบีเอส
 สทท. 11
 พยากรณ์อากาศ
 สนุกดอทคอม
 พันทิปดอทคอม
 ที่นี่ดอทคอม

ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก
สมัครที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
ฝากข้อความ
คุณต้องล็อกอินก่อน

nica
04/06/2015 11:49
สอบถามเรื่องการครอบครองที
่ดินที่ยังไม่เป็น นส.3 ค่ะ ไม่ทราบต้องทำอยากรัยค่ะ


www.tessabalnongplapak.net
เทศบาลตำหนองปลาปาก
บ้านโนนสวรรค์ ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 042-014079