โครงการแข่งขันกีฬา นาคราชเกมส์
เขียนโดย admin เมื่อ มีนาคม 05 2016 12:28:19
          วันที่ 29-30 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลหนองปลาปาก เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา นาคราชเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาองค์การบริหาร ส่วนตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เป็นการพัฒนาสุขภาพ และเชื่อมความสัมพันธไมตรี ของบุคลากรภายในหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตลอดจนได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และที่สำคัญเพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ตามนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนายุทธศาสตร์ ของจังหวัดหนองคาย การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ กับหน่วยงานราชการและองค์กรเครือข่าย ตลอดทั้งเสริมสร้างความสามัคคี มีระเบียบวินัย สร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่องค์กร

เพิ่มเติม
          วันที่ 29-30 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลหนองปลาปาก เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา นาคราชเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาองค์การบริหาร ส่วนตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เป็นการพัฒนาสุขภาพ และเชื่อมความสัมพันธไมตรี ของบุคลากรภายในหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตลอดจนได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และที่สำคัญเพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ตามนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนายุทธศาสตร์ ของจังหวัดหนองคาย การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ กับหน่วยงานราชการและองค์กรเครือข่าย ตลอดทั้งเสริมสร้างความสามัคคี มีระเบียบวินัย สร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่องค์กร