โครงการกีฬาปฐมวัยสายสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2559
เขียนโดย admin เมื่อ มีนาคม 05 2016 12:36:09
          วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนอนุบาลหนองปลาปาก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง สังกัดเทศบาลตำบลหนองปลาปาก จัดโครงการกีฬา ปฐมวัยสายสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลหนองปลาปาก มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรักการออกกำลังกาย มีความมั่นใจกล้าแสดงออก มีสุนทรีภาพทางด้านกีฬา สามารถเล่นและทำกิจกรรม ร่วมกับผู้อื่นได้ และเป็นการพัฒนาเด็กนักเรียนในด้านการเตรียมความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้ความรู้เพิ่มทักษะปลูกฝัง การมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัยความสามัคคี อดทน การปฏิบัติตามกติกาข้อตกลง ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อระหว่างเด็ก ครู และผู้ปกครอง สามารถทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน

เพิ่มเติม
          วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนอนุบาลหนองปลาปาก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง สังกัดเทศบาลตำบลหนองปลาปาก จัดโครงการกีฬา ปฐมวัยสายสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลหนองปลาปาก มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรักการออกกำลังกาย มีความมั่นใจกล้าแสดงออก มีสุนทรีภาพทางด้านกีฬา สามารถเล่นและทำกิจกรรม ร่วมกับผู้อื่นได้ และเป็นการพัฒนาเด็กนักเรียนในด้านการเตรียมความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้ความรู้เพิ่มทักษะปลูกฝัง การมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัยความสามัคคี อดทน การปฏิบัติตามกติกาข้อตกลง ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อระหว่างเด็ก ครู และผู้ปกครอง สามารถทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน