กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด (กีฬาสันนิบาต)
เขียนโดย admin เมื่อ มีนาคม 05 2016 12:41:20
          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลตำบลหนองปลาปาก เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เทศบาลสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิก หันมาเล่นกีฬาแล้วใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดประโยชน์ใส่ใจสุขภาพอนามัย ที่แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด ตลอดทั้งเสริมสร้างความสามัคคี มีระเบียบวินัย สร้างความปรองดองสมานฉันแก่องค์กร และเป็นการพัฒนาสุขภาพ และเชื่อมความสัมพันธไมตรี ของบุคลากรภายในหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติงาน ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิกเห็นซึ่งกันและกัน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ กับหน่วยงานราชการและองค์กรเครือข่าย และที่สำคัญเพื่อร่วมกันพัฒนา ท้องถิ่นของจังหวัดหนองคาย

เพิ่มเติม
          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลตำบลหนองปลาปาก เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เทศบาลสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิก หันมาเล่นกีฬาแล้วใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดประโยชน์ใส่ใจสุขภาพอนามัย ที่แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด ตลอดทั้งเสริมสร้างความสามัคคี มีระเบียบวินัย สร้างความปรองดองสมานฉันแก่องค์กร และเป็นการพัฒนาสุขภาพ และเชื่อมความสัมพันธไมตรี ของบุคลากรภายในหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติงาน ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิกเห็นซึ่งกันและกัน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ กับหน่วยงานราชการและองค์กรเครือข่าย และที่สำคัญเพื่อร่วมกันพัฒนา ท้องถิ่นของจังหวัดหนองคาย