โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
เขียนโดย admin เมื่อ มีนาคม 05 2017 21:59:39
           เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 นายฉลอง คำแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาปาก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ขึ้นภายใต้คำขวัญ “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” เพื่อให้เด็กได้เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ มีกิจกรรม ร่วมกันทั้งนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่และเด็กทั่วไปที่สนใจ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม เกิดความสนุกสนาน มีความรัก และความสามัคคีในหมู่คณะ พัฒนาการเป็นบุคคลากรที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

เพิ่มเติม
           เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 นายฉลอง คำแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาปาก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ขึ้นภายใต้คำขวัญ “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” เพื่อให้เด็กได้เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ มีกิจกรรม ร่วมกันทั้งนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่และเด็กทั่วไปที่สนใจ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม เกิดความสนุกสนาน มีความรัก และความสามัคคีในหมู่คณะ พัฒนาการเป็นบุคคลากรที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข