โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560
เขียนโดย admin เมื่อ มีนาคม 05 2017 22:03:03
           เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายฉลอง คำแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาปาก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองปลาปาก เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เทศบาลสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิก หันมาเล่นกีฬาแล้วใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดประโยชน์ใส่ใจสุขภาพอนามัย ที่แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด ตลอดทั้งเสริมสร้างความสามัคคี มีระเบียบวินัย สร้างความปรองดอง สมานฉันแก่องค์กร และเป็นการพัฒนาสุขภาพ และเชื่อมความสัมพันธไมตรี ของบุคลากรภายในหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติงาน ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ กับหน่วยงานราชการ และองค์กรเครือข่าย และที่สำคัญเพื่อร่วมกันพัฒนา ท้องถิ่นของจังหวัดหนองคาย

เพิ่มเติม
           เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายฉลอง คำแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาปาก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองปลาปาก เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เทศบาลสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิก หันมาเล่นกีฬาแล้วใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดประโยชน์ใส่ใจสุขภาพอนามัย ที่แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด ตลอดทั้งเสริมสร้างความสามัคคี มีระเบียบวินัย สร้างความปรองดอง สมานฉันแก่องค์กร และเป็นการพัฒนาสุขภาพ และเชื่อมความสัมพันธไมตรี ของบุคลากรภายในหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติงาน ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ กับหน่วยงานราชการ และองค์กรเครือข่าย และที่สำคัญเพื่อร่วมกันพัฒนา ท้องถิ่นของจังหวัดหนองคาย